Đại sứ xanh - Khu vực Hà Nội

Nguyễn T. Thanh Vân

Chị Vân có nhiều kinh nghiệm trong quản lý tài chính cho các dự án được tài trợ bởi rất nhiều các nhà tài trợ khác nhau: EU, USAID, Oxfam, UNDP, SNV, Winrock International, v.v… Chị Vân là cũng có kinh nghiệm về phát triển sinh kế cho cộng đồng dân tộc thiểu số trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển kỹ năng mềm cho lãnh đạo cồng đồng. Chị Vân là một nhà thực hành về lối sống Xanh và thúc đẩy phát huy các giá trị bản địa cho phát bền vững.

Hoạt động nổi bật

Đăng ký trở thành Đại sứ xanh