Doanh nghiệp xã hội Green Points đóng vai trò quan trọng khi là cầu nói giữa các bên liên quan hướng đến việc khuyến khích mọi người phân loại rác thải tại nhà, thu gom rác thải nhựa tại các trạm, tham gia các hoạt động thu gom rác thải và phân loại rác tại cộng đồng.