Vào ngày 25/10/2020, GreenPoints đã cùng các bạn trẻ trong tổ chức Thanh Hóa Youth Change MakersHàm Rồng Xanh triển khai sự kiện “Tặng đồ cũ, Nhận điểm Green”. Những món đồ cũ được mang đến sự kiện sẽ được đổi thành một số tiền nhỏ, sau đó sẽ trao lại cho trẻ em khó khăn đang gặp lũ lụt ở miền Trung.